Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, overeenkomsten en handelingen (zowel schriftelijk als mondeling) tussen De Schone Sneaker en opdrachtgever.

2. Uitvoering van de overeenkomst
a. Kostbare goederen dienen afzonderlijk te worden aangeboden.
b. Speciale vlekken behandelingen zijn altijd op eigen risico.
c. De Schone Sneaker kan geen garantie geven over het afgesproken te halen resultaat.
d. Is er geen resultaat behaald, of is iets niet mogelijk. Dan worden er geen kosten in rekening gebracht. No cure, no pay.
e. Daarnaast heeft de opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Aansprakelijkheid
a. Indien De Schone Sneaker aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot dat wat in deze bepaling is vastgelegd.
b. Het laten schoonmaken van sneakers is altijd op eigen risico.
c. Het laten opsturen van jouw sneakers is op eigen risico.
d. Garantie op afgesproken resultaat van welke behandeling is er niet. De Schone Sneaker doet er wel alles aan om het hoogst haalbare resultaat te behalen.

4. Betaling
a. De betaling dient na uitvoering van dienst te worden betaald binnen 14 dagen.
Indien de aannemer geen betaling heeft ontvangen, worden de behandelde schoenen niet terug verzonden naar de opdrachtgever.
b. Indien de aannemer geen betaling heeft ontvangen binnen 14 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd. d. Alle kosten die door de Opdrachtnemer moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, 

5. Identiteit van de ondernemer
De Schone Sneaker
Gerard Terborchstraat 30
8932MC, Leeuwarden
Nederland

KVK nummer: 77822544
BTW nummer: NL003244459B46
E-mailadres: Contact@deschonesneaker.nl

6. Klachten
a. Klachten over beschadigingen of onjuiste behandeling van zaken dienen door de consument ter kennis van De Schone Sneaker binnen 14 na teruggave worden gesteld.
b. Klachten dienen duidelijk met foto’s en beschrijving worden ingediend bij de ondernemer.

 

Doorsturen naar vrienden en/of familie: